ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1

Организация и структура. Органи на управление

Българското училище «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ»  се ръководи от сдружение с идеална цел и пълни права (Vereniging met volledige bevoegdheid), регистрирано в Търговската камара с номер 27342123.
Редовни членове на сдружението са родителите/настойниците на децата, записани в училището. За почетен член може да бъде прието лице или организация с особени заслуги и принос към сдружението.
Висш орган на управление на сдружението е Общото събрание на членовете, което се свиква най-малко веднъж годишно. Общото събрание избира Управителен съвет, който на доброволен принцип ръководи работата на сдружението. Директорът на училището ръководи и управлява учебната дейност и отговаря за всички въпроси, свързани с учебния процес. Сдружението се финансира чрез членски внос и учебни такси, субсидии и проекти, както и от дарения от фирми и частни лица.

Сдружението и ръководеното от него училище са неутрални към политически, религиозни, етнически и расови различия. Освен ръководенето и управлението на българско училище, сдружението си поставя за цел да разпространява и популяризира българската култура и традиции в Нидерландия.
Сдружението е член на Асоциацията на българските училища в чужбина.


Училищен правилник, Правила за вътрешен ред в училището, Организация Дежурни родители и учители

bgschool.nl/files/file/Pravilnici/Uchilishten_Pravilnik%20(Red-20-11-2020).pdf

bgschool.nl/files/file/Pravilnici/Pravila_Vutr_red_2020-21.pdf

bgschool.nl/files/file/Pravilnici/Dezurni_roditeli_uchiteli_2020_21.pdf

bgschool.nl/files/file/Pravilnici/Dez_roditeli_resume_2020-21_docx.pdf

bgschool.nl/files/file/Pravilnici/Etichen_codex_BG_Uchilishte.pdf