ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1
back

Правилник на библиотека


 

Правилник на библиотека при българско училище „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Лайден, Нидерландия

в сила от 27.09.2012г.

 

I. Общи положения
Чл.1. Правилникът на библиотеката при българско училище „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Лайден, Нидерландия е разработен въз основа на типови правила за обслужване на читателите, утвърдени от Министерството на културата.
Чл.2. Настоящият правилник урежда взаимоотношенията на библиотеката с читателите, ползващи нейния фонд.
Чл.3. Ръководството на училището си запазва правото да актуализира настоящия Правилник на библиотеката.
II. Записване на читателите
Чл.4. Библиотеката обслужва своите читатели с библиотечни документи безплатно.
Чл.5. Всеки читател има право да ползва услугите на библиотеката след регистрация.
Чл.6. Регистрацията на читателите се извършва чрез попълване на читателски картон, валиден за цяло семейство.
Чл.7. (1) Читателският картон се издава на името на дете, посещаващо училище. В картона се вписва и името на един от родителите, който го подписва.
(2) В случай на две или повече деца от едно и също семейство в училището, регистрацията се извършва на името на по- (най-) голямото дете.
(3) Учители и служители могат да се записват на свое име чрез отделен читателски картон.
Чл.8. При записване читателите са длъжни да се запознаят с Правилника, с видовете услуги, които предлага библиотеката и със задълженията и отговорностите, които те поемат като читатели, срещу подпис в читателския картон.
Чл.9. При промяна на данни, които се вписват в читателския картон (адрес, телефон), читателят е длъжен да уведоми библиотекаря своевременно.
III. Правила за ползване на библиотеката
Чл.10. Обслужването на читателите се извършва последователно по реда на пристигането им в библиотеката.
Чл.11. (1) При получаване на книги, последните се вписват в читателския картон, който се подписва от читателя срещу заетата книга на датата на получаване.
(2) При връщане на книги, последните се преглеждат от библиотекаря в присъствие на читателя, след което библиотекарят вписва датата на връщане и се подписва в читателския картон.
Чл.12. Всеки читател (семейство) може да заема едновременно не повече от 3 (три) книги включително и не повече от 1 (един) екземпляр от едно и също заглавие.
Чл.13. (1) Книгите се заемат за срок от 30 (тридесет) календарни дни по време на учебната година.
(2) След изтичане на срока за заемане книгите могат да бъдат презаписвани еднократно за допълнителен срок от 30 (тридесет) календарни дни при условие, че книгата (книгите) не се търсят от други читатели. Презаписването се извършва на място в библиотеката през указаното работно време.
Чл.14. При завършване на учебната година читателите могат да заемат книги за лятната ваканция, които трябва да бъдат върнати на първия ден на следващата учебна година.
Чл.15. При системно нарушаване на правилата читателят може да бъде наказан с прекъсване на правата за ползване на библиотеката по преценка на ръководството на училището.
Чл.16. Библиотеката не носи отговорност за загубени или забравени вещи от читателите по време на ползването й.
IV. Права на читателите
Чл.17. (1) При записване читателите да бъдат осведомявани за Правилника на библиотеката, както и за неговото по - нататъшно актуализиране.
(2) Да получават справки и информация за наличната литература в библиотеката.
(3) Да заемат за дома библиотечните документи за определения срок.
(4) Да участвуват в провежданите от библиотеката инициативи.
V. Задължения на читателите
Чл.18. Според настоящия Правилник за запазване на библиотечния фонд, читателите имат следните задължения:
1. Да спазват Правилника на библиотеката и да следят неговото актуализиране.
2. Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат.
3. Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди, да информират библиотекаря, който да отбележи повредите.
4. В случай на повреда или загуба на библиотечните документи читателят е длъжен да възстанови повредения или загубен екземпляр.
5. Да връщат заетите библиотечни документи в срока, определен от Правилника.
6. Да проявяват лоялно и коректно отношение към библиотекаря.
7. Да уведомят библиотекаря при нежелание (по различни причини) на по-нататъшно използване на библиотеката с цел отписване.
VI. Отписване на читателите
Чл.19. Читателите могат да се отписват от библиотеката по собствено желание след връщане на всички заети библиотечни документи и съответния му подпис.
VII. Права на библиотекаря
Чл.20. Да контролира спазването на Правилника на библиотеката от страна на читателя.
Чл.21. Да уведомява Ръководството на училището при нарушаване на Правилника.
Чл.22. Дейността на библиотекаря е доброволна и е отворена за помощ и съдействие от родителите на децата в училище.
VIII. Задължения на библиотекаря
Чл.23. Библиотекарят е длъжен:
1. Да спазва работното време.
2. При отсъствие по различни причини да уведоми своевременно ръководството на училището за намиране на негов заместник.
3. Да запознае читателя с Правилника за ползване на библиотеката, както и за последващото му актуализиране.
4. Да регистрира читателя като попълва данните в читателския му картон.
5. Да не разпространява лични данни на читателите.
6. Да дава справки и информация за наличната литература в библиотеката.
7. Попълва читателския картон при заемане на книгите и се подписва при връщането им.
8. Да провери състоянието на книгите при заемане и връщане на книгите в присъствие на читателя.
9. Да попълва раздел „Забележки” от папката на библиотеката при необходимост.
10. Да отстрани и съхрани читателския картон на читателя, заявил отписване, в раздел „Архив” от папката на библиотеката в срок от 1 (една) година.
11. Да бъде учтив и лоялен към читателите.
12. Да участва в провежданите от библиотеката инициативи.
13. Да извършва ревизия на читателските картони и библиотечната наличност след първото занятие на новата учебна година.