ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1

Програма по български език и литература в трети клас

  1. Учебници и учебни помагала.  

В обучението по български език и литература в трети клас се използват учебник „Български език” и три работни тетрадки, както и Читанка с работна тетрадка на издателство „Просвета”.

Учебният комплект  по български език включва два раздела – обучение по български език и обучение за формиране на комуникативно-речеви умения.

В учебника тези два раздела са обособени като самостоятелни в две отделни части.

Първата част включва темите от езиковото обучение – Български език.

Втората част е свързана с темите, отнасящи се до обучението за формиране на

комуникативно-речеви умения, в основата на което е работата за създаване на

текстове чрез преразказване и съчиняване – Пиша, преразказвам, съчинявам.


Съответно на това са изготвени и учебните тетрадки.
Първите две от тях са свързани с обучението по български език – Тетрадка 1.

по български език за трети клас и Тетрадка 2. по български език за трети

клас. Наред с тях има и тетрадка, отнасяща се до обучението за формиране на кому-

никативно-речеви умения – Тетрадка 3. по български език и литература (Пи-

ша, преразказвам, съчинявам).

 

  1. Разпределение на учебното съдържание.  
  • Раздел „ Български език”

Знанията за езика са разпределени в учебника по български език в три основни групи теми, които съответстват на трите равнища на изучаване на езиковата система – фонетика, морфология, синтаксис.

Това са трите основни дяла: Звуковете и буквите в българския език, Думите в речта и Изреченията в българския език. Третокласниците трябва на практика да умеят да прилагат знанията си за звук и буква, за дума и части на думата, за думите като части на речта, за граматичните им категории. Разширяват се знанията за видове изреченияи се формират комуникативно-речеви умения за ориентиране в речева ситуация.

 

  • Раздел „Пиша, преразказвам, съчинявам

Уроците от раздела „Формиране на комуникативно-речеви умения“ са подчинени на целите на комуникативно ориентираното обучение. Ето защо всяка от темите се разработва с оглед на уменията на третокласниците да общуват чрез текст в устна и писмена форма. Темите от този раздел се разпределят в следните тематични групи: Общуване, Преразказване, Съчиняване.

  • Литературно обучение

Литературното обучение се осъществъва с читанка, съдържаща достъпни по обем и съдържание литературни произведения за деца от български и световни автори. Работната тетрадка към читанката е полезно помагало за разширяване на  лиетатурните знания на децата.
 

  1. Цели на обучението.

Чрез обучението по български език и литература в трети клас се цели:

– задълбочаване и обогатяване на знанията за строежа на езика, за езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми;

– усъвършенстване на комуникативно-речевите умения за ориентация в комуни-

кативната ситуация,  за правилен избор на езикови средства, за нейното реализиране, за конструиране на текст, за създаване на собствен текст по словесна или визуална опора;

– формиране на отношение на толерантност и уважение към културната различност, приобщаване към общочовешките ценности и изграждане на самосъзнание за национална идентичност.

- подобряване на четивната техника.

- развиване и поддържане на интереса към художествената литература.

- способност за възприемане и разбиране на художествени произведения, овладяване на основни теоретични литературни понятия, разпознаване на основни художествени средства, съобразено с възрастта на децата.

- развиване на познавателните интереси и творческите спосбности.

 

4. Очаквани резултати.

В резултат на обучението по български език и литература в трети клас се очаква децата:

Да са усвоили образци на речево поведение и да избират правилни образци на речеви етикет.
Да владеят основни норми на графичната и писмената система на българското писмо: пишат четливо и правилно думи с правописни особености, могат правилно да пренасят части от думата на нов ред.

Да познават звуковете в българската фонемна система с оглед на техните противопоставяния и правописни особености, произтичащи от това.
Да познават частите на речта - съществителни, прилагателни, глаголи, числителни имена, от гледна точка на тяхната употреба, граматическо значение, правоговорни и правописни особености.   Да разграничават видовете изречения по цел на изказване и да знаят правописа им.
Да създават текстове в писмена форма - правилно и съдържателно да съчиняват текстове и да предават съдържанието на приказка, басня, разказ, откъс от роман, текст от енциклопедия.

Да четат с удоволствие и разбиране литературни произведения от българската и световната детска литература.