ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1

Програма по “История и цивилизация” за шести клас

1. Учебници и учебни помагала

 

Учебното съдържание по предмета “История и цивилизация” за 6 клас е част от обучението по нова и най-нова история и етнография. Учебното съдържание е е налично в учебника “История и цивилизация” за 6 клас на издателство “Просвета” с авторски колектив Райна Гаврилова, Мария Радева и Евгения Калинова, както и учебна тетрадка към него.

Провеждането на уроците се състои в дискусии, изградени върху презентации, които учениците имат възможност да ползват по време на занятията и по желание у дома след часовете.

Основните дейности на учениците са проучване и експериментиране като средство за развиване на познавателните, гражданските и личностните им характеристики.

 

2. Разпределение на учебното съдържание

 

Структурата на учебното съдържание е организирана в пет блока:

 • Възраждане на българската държавност: идеи за освобождението, действия, Априлско въстание и Руско-турска война (1877-78)
 • На ръба на нова епоха: история на промяната (средата на 19 и 20 век): комуникации, миграции
 • Нация и територия: национален въпрос, средства за решаването му, резултати, положението на жените  
 • Животът в България между двете световни войни: селото и градът, миграции, промяна, Втора световна война и преход към социализъм
 • България и социализма, България след социализма: преход, идеологии, индустриализация.


3. Цели на обучението по “Човекът и обществото” в 6 клас

 

 • Да продължи прецизирането и обогатяването на усвоените представи и понятия, свързани с опознаването на околния свят;
 • Да се запознаят учениците с процеси и специфики на новата и най-новата история по българските земи, на Балканите и в Европа;
 • Да се доизградят систематични познания за културното наследство на българските земи;
 • Да се рационализира разбирането за нация и национална принадлежност в контекста на етническо многообразие и да се изгражда толерантност към различието.
 • Да се доразвие позитивното междуличностно отношение на учениците към заобикалящите ги.


4. Очаквани резултати

 

 • Ученикът подобрява уменията си да разглежда и уважава различните гледни точки спрямо събитие или ситуация.
 • Ученикът поддържа еднакво позитивно отношение към миналото и културното наследство както на България, така и на Холандия. Ученикът умее да прави сравнителна характеристика на явления в различни географски или времеви граници.
 • Ученикът се ориентира добре в хронологията на историческите процеси по българските земи с помощта на помагала.
 • Ученикът демонстрира съзнание и познания за опазването на културното наследство на общностите, живеещи по българските земи. Ученикът разпознава и уважава различието, разбира и спазва етиката на междуетническите или религиозни отношения.
 • Ученикът развива практически умения за работа с източници и тяхното визуално и устно представяне пред публика.