ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1

Програма за предучилищна група

Основни помагала

 Обучението в предучилищна група в българското училище в Лайден е базирано основно върху помагалата „Приятели с буквите“ (за деца 6-7 г.)  и  „ Приятели с думите“ (за деца 5-6 г.) и се осъществява на две нива: ниво Трета  група (входно) и ниво Предучилище (преходно ниво към първи клас). Използват се и допълнителни материали като подходящи и съобразени с възрастта текстове – разкази, приказки, стихотворения и гатанки в подкрепа на обучението по български език,  както и други материали, подбрани от учителя.

 

Разпределение на учебното съдържание

На тази възраст (5-6 години) акцентът се поставя върху възможността детето да се изразява книжовно и граматически правилно, да умее да разказва по картинка, както и да съставя прост устен разказ на база нещо преживяно и базирано на собствен опит. У детето се развива наблюдателност чрез работа с различни илюстрации, свързани с близки до него теми.

В предучилищния, или т.нар.“предбуквен период”, се набляга върху умението детето да “чува” и разпознава звукове в думи от 4-5 фонеми, както и да разчленява думи на срички. Буквите се загатват само като графични изображения.

Изключително внимание се обръща на правилното изговаряне на думите и звуковете, още повече работейки с деца, за които българският е втори език.  На този етап се усвояват на емпирично ниво (виж целите по-долу) основни граматически правила.

Съдържанието е диференцирано  тематично по месеци и седмици, като всяка тема е ориентирана към постигане на конкретни резултати, които подпомагат основната цел, а именно осигуряване на емоционален и психологически комфорт и създаване на условия за изява, които позволяват детето да изяви индивидуалния си потенциал.

 

Основни цели на обучението в Предучилищна група

 

 • Свързана реч:

Децата учат:

  1. да разказват по картинка и да изразяват в устен текст какво виждат на илюстрациите;
  2. да говорят книжовно;
  3. да съставят разказ по памет за свои емоционални преживявания и впечатления от собствен опит;
  4. да общуват вежливо и възпитано; да изслушват другарчетата си. 
 • Граматически правилна реч:

Децата учат на емпирично ниво:

  1. да разпознават формите за единствено и множествено число;
  2. да съгласуват съществителни и прилагателни имена по род и число и да ги използват правилно в речта;
  3. да разпознават прости глаголни времена;
  4. да разбират многозначността на думите и да боравят със синоними, антоними и омоними;
  5. да  конструират в ситуация на диалог съобщителни и въпросителни изречения;
 • Звукова култура на речта:

Децата учат:

  1. да изговарят правилно всички звукове в думата и да забелязват грешки в речта на другите и в собствената реч;
  2. да извършват фонемен и сричков анализ на думи от 4-5 звука или 2-3 отворени срички;
  3. да извършват анализ на изречение; да могат да отделят изречение в потока на речта; да прилагат интонационна изразителност в речта;
 • Подготовка за ограмотяване:

Децата учат:

  1. основни правила за работа с книга, умение да се ориентират по страница;
  2. да държат правилно молив и графично да репродуцират фигура, знак, извивки и елементи от букви;
  3. да копират пунктирана линия, без да излизат от нея;

Очаквани резултати от обучението в Предучилищна група

·         детето се ориентира правилно при работа с книга;

·         детето се очаква да умее да разказва по картина, както и да съставя кратък устен текст по нещо преживяно в съответствие с правилата на книжовния български език;

·         очаква се детето да може на емпирични ниво да разграничава формите за единствено и множествено число и да съгласува правилно прилагателни и съществителни имена по род и число;

·         да може да използва правилно в контекста на конкретен устен разказ простите глаголни времена;

·         да може да назовава думи синоними или антоними на конкретни признаци или свойства на предмети;

·         да може да конструира съобщителни и въпросителни изречения в ситуация на диалог като използва подходяща интонация;

·         да умее да преброи правилно звуковете в думи от 4-5 звука, както и да може да назове звуковете и тяхната последователност в думата;

·         детето се очаква да познава различните сезони и да може да състави кратък устен разказ за характерните промени, настъпващи през всеки сезон;

·         детето умее да държи правлно молив и да следва извивки и графични форми по пунктир, без да излиза от линията;

·         детето се очаква да може да пише по образец елементи от букви;

Забележка: Изискванията към пет- шест- годишните деца (ниво Трета група) са съответно съобразени с детските възможности на тази възраст и целят едно постепенно усвояване на умения и знания, които ще им позволят да продължат в Предучилище и съответно да преминат в първи клас.

Играта в този период има подчертана значимост в развитието и сформирането на детската психика. В игрови ситуации се стимулира общуването между децата, както и общуването между деца и възрастни.