ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1

Програма по български език за шести клас

1. Учебници и учебни помагала.

За обучението по български език в шести клас се използва учебен комплект на издателство „Просвета” с автор Милена Васева и Весела Михайлова.
http://www.prosveta.bg/?go=books&p=detail&bookId=1067

2. Разпределение на учебното съдържание.

Учебното съдържание включва 5 раздела:
Общуване и текст
Изречението
Думите като части на речта
Думата- лексикално значение и звуков състав
Езиков практикум
В 6 клас продължава изучаването на класическите езиковедски дисциплини- морфология и синтаксис, но се обхващат и теми от фонетиката и лексикологията.

3. Цели на обучението.

В уроците по синтаксис се цели да се разгледа и усвои модел, по който се изгражда всяко конкретно изречение в българския език.
Усвоявят се знания за обособени части, вметнати думи и изрази, видове местоимения, залог на глагола, причастие и деепричастие.
Разширяват се и се обобщават знанията на учениците за глаголните времена. Целта, която трябва да бъде постигната в хода на работата, е да се осмисли съответното функциониране на глаголните форми за различните изучени времена.
Учениците трябва да умеят бързо да разделят думите на морфеми, за да проверят правописа си.
Чрез обучението по български език в 6 клас се цели да се развива комуникативната компетентност на учениците. Поставя се началото на изучаване на функционалните стилове на българския език. Усъвършенства се стила на писмените текстове на учениците и пунктуационната им грамотност.

4. Очаквани резултати.

След обучението по български език в 6 клас ученикът трябва да може да:
Използва уместно езикови средства, адекватни на ситуацията на общуване;
Владее функциите на синтактичните средства в текста;
Разбира значението на думи, свързани с обществения, икономическия и културния живот, и ги използва уместно;
Участва с изказване в дискусия, организира логически своето изказване, умее да води диалог, формулира теза, привежда аргументи, обобщава разсъжденията си.