ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1

Програма по български език за четвърти клас

1. Учебници и учебни помагала.

За обучението по български език в четвърти клас се използват учебника и тетрадките на издателство „Просвета” с автори Румяна Танкова, Катя Чернева и Ваня Иванова.

http://www.prosveta.bg/?go=books&p=detail&bookId=1006

Учебният комплект осигурява методически обучението по български език и литература в четвърти клас по двата раздела – обучение по български език и обучение за формиране на комуникативно-речеви умения.

В учебника тези два раздела в обучението са обособени като самостоятелни в две отделни части: Първата част включва темите от езиковото обучение – Български език. Втората част е свързана с темите, отнасящи се до обучението за формиране на комуникативно-речеви умения, в основата на което е работата за създаване на текстове чрез преразказване и съчиняване – Пиша, преразказвам, съчинявам.

Съответно на това са изготвени и учебните тетрадки.

 

2. Разпределение на учебното съдържание.

Водещото в обучението по български език е усвояването на необходимия минимум езикови знания и умения, които да осигурят граматически правилна и стилистически точна употреба на езиковите единици в речта. При обучението за формиране на комуникативно-речеви умения акцентът е върху развитието на умения за създаване на реч в устна и в писмена форма, като в основата е работата с текста.

В уроците по български език се работи с първата част от учебника и със съответната тетрадка по български език. В четвърти клас акцентът е и върху овладяването на пунктуационните норми.

 

3. Цели на обучението.

Чрез обучението по български език в четвърти клас се цели:

– задълбочаване и обогатяване на знанията за строежа на езика, за езиковите и

речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми;

– усъвършенстване на комуникативно-речевите умения за ориентация в комуника-тивната ситуация, за съобразяване с комуникативната цел и за адекватен избор на

езикови средства за нейното реализиране, за конструиране на текст, за създаване

на собствен текст по словесна или визуална опора;

– развитие на устната и писмената реч, мисленето, паметта, въображението, по-

знавателните интереси и творческите способности на четвъртокласниците;

– формиране на отношение на толерантност и уважение към културната различност, приобщаване към общочовешките ценности и изграждане на самосъзнание за национална идентичност.

 

4. Очаквани резултати.

Стремежът е не само да се обхване изученото, но и да се акцентира върху системността на езика: звуковете съставят думите, думите образуват изречения, изреченията се свързват в текст.

– Актуализират се усвоените в трети клас знания за видовете изречения по цел на изказването – съобщително, въпросително, подбудително и възклицателно. Припомнят се и специфичните думи, чрез които те се образуват;

– Усвояват се умения за правилно писане на препинателни знаци в изречението, като към вече познатото (знаците за край на изречение – точка, въпросителен и

удивителен знак) се добавят и препинателните знаци при оформяне на изброяване (двоеточие, запетая, точка и запетая), а така също се изследват смисловата и синтактичната функция на многоточието и тирето;

– Изучават се главните части на изречението;

– Овладяват се знания за видовете изречения по състав;

– Изграждат се умения за правилна употреба на запетаята като средство да се разделят простите съчинителни изречения в състава на сложното;

– Актуализират се овладените в предходните класове знания и умения за образуване на думите чрез добавяне на представки и наставки, като се въвежда понятието „производни думи“;

– Усвояват се умения за образуване и употреба на сложни думи;

– Разграничават се еднозначни и многозначни думи;

– Наблюдава се прякото и преносното значение на думите;

– Овладяват се знания за синоними и антоними;

– Актуализират се знанията за изучените в предходните класове части на речта – съществително име, прилагателно име, глагол, местоимение;

– Усвоява се минало несвършено време на глагола в съпоставителен план с

другите изучени времена – минало свършено, сегашно и бъдеще време;

– Овладяват се знания за числителните имена, за техните видове (числителни

бройни и числителни редни имена), за особеностите при техния правопис и при

употребата им в речта;

– Усвояват се и знания за наречията, за техните видове (за място, за време, за

начин, за количество), степенуване и правопис;

Актуализират се знанията за корелациите при гласните – тесни и

широки гласни, и свързаните с тях правописни правила;

– Актуализират се знанията за противопоставянията при съгласните звукове по

звучност (звучни и беззвучни съгласни) и свързаните с тях правописни правила;

– Обогатяват се знанията за меките и твърдите съгласни, като се проследяват

както звуко-буквените несъответствия по количество, така и особеностите при

правописа.