ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1

Програма по “Околен свят” за втори клас

1. Учебници и учебни помагала

Учебната програма по предмета “Околен свят” за 2 клас е част от обучението по природни науки, екология, история и етнография. Учебното съдържание не е базирано на работа с учебници и учебни тетрадки, а на дискусии, изградени върху презентации, които учениците имат възможност да ползват по време на занятията и у дома след часовете. Основните дейности на учениците са наблюдение, проучване, експериментиране като средство за развиване на познавателните, гражданските и личностните им характеристики.

 

2. Разпределение на учебното съдържание

Структурата на учебното съдържание следва три линии:

 • Човек: в този раздел се включва изграждане на познания за позицията на човека в околната среда, обществото и държавата, възможността за свободен избор и етиката на общуване.
 • Общество и култура: в този раздел се предвижда изграждане на познания и съзнание за общност, култура, различие, отношения между хората, връзки в социалните, етническите и религиозните групи и етиката на общуване.
 • Екология: в този раздел се предвижда изграждане на познания и съзнание за опазване на околната среда, ролята на човека за опазването, позицията на човека в природата в миналото и сега, както и влиянието на природата върху културата на различните общности.

 

3. Цели на обучението по “Околен свят” във 2 клас

 

 • Придобиване на система от знания за основните групи от представи и понятия, свързани с опознаването на България като територия и общностите, живеещи на нейна територия, както и връзките между Холандия и България.
 • Да се формира позитивно отношение към културното наследство и историческите паметници.
 • Формиране на познавателни, комуникативни и практически умения - разпознаване, определяне, сравняване, групиране; използване на различни източници на информация.
 • Развитие на екологичното поведение на учениците.

 

4. Очаквани резултати

 

 • Ученикът развива умение да разпознава и рационално да обяснява ситуация, свързана с всекидневието или други културни дейности.
 • Ученикът развива умение да разглежда и уважава различните гледни точки спрямо събитие или ситуация.
 • Ученикът развива еднакво позитивно отношение към миналото и културното наследство както на България, така и на Холандия. 
 • Ученикът демонстрира съзнание и познания за опазването на околната среда. Ученикът разпознава и уважава различието, осъзнава и спазва етиката на междуетническите или религиозни отношения.