ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1

Програма по български език за втори клас

 1. Учебници и учебни помагала.

Обучението по български език и литература във втори  клас е организирано върху учебник и три учебни тетрадки на издателство «Просвета». Учебният комплект осигурява обучението по два раздела- обучение по български език и обучение за формиране на комуникативно-речеви умения.

В учебника тези два раздела са обособени в отделни части:

 • първа част- Български език
 • втора част- Пиша, преразказвам, съчинявам.


Съответно на двата раздела са изготвени и учебните тетрадки:

 • Български език, тетрадка №1 за 2. клас (Румяна Танкова и др.)
 • Български език, тетрадка №2 за 2. клас (Р. Танкова и др.)
 • Български език, тетрадка №3 за 2. клас ( Л. Стефанова)

 

В обучението по литература се използват Читанка за 2. клас (Владимир Попов, Иван Цанев) и Тетрадка към читанка за 2. Клас (Р. Танкова и др.)

 

2. Разпределение на учебното съдържание.  

 • Раздел « Български език»

Знанията за езика са разпределени в три основни групи:

 • 1.   Звуковете и буквите в българския език- изучават се звуковете в българската фонемна система с оглед на техните противопоставяния и правописни особености.
 • 2.      Думите в речта- основните знания са свързани с частите на речта, които са предмет на овладяване във втори клас- съществителни, прилагателни и глаголи. По-обстойно се изучават съществителните имена.
 • 3.     Изреченията в българския език- разширяват се знанията за видове изречения по цел на изказването и се усъвършенстват уменията за тяхното разграничаване.

 • Раздел « Формиране на комуникативно-речеви умения»

Темите се разработват с оглед на уменията на децата да общуват в устна и писмена форма и се разпределят следните тематични групи: Общуване (Устно и писмено общуване, Думите за учтивост при общуване), Кратки жанрови форми (Съобщение, Покана, Поздравителна картичка), Преразказване и Съчиняване.

 

3. Цели на обучението.

След като децата в първи клас са научили българската азбука, могат да четат и пишат ръкописни букви, занятията във втори клас доразвиват тези умения.

Основно се набляга върху активното и правилно използване на българския език:

1. Усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, съзнателно и изразително, да пишат грамотно и четливо.

2. Овладяване и задълбочаване на знанията за строежа на езика и езиковите и речеви единици, правописните особености на българския език.

3. Развитие на умения за общуване, овладяване на речев етикет, обогатяване на знанията за видове общуване - устно и писмено

4. Развитие на устната и писмената реч, мисленето, паметта и въображението, познавателните интереси и творческите способности на второкласниците.

 

4. Очаквани резултати.

Очакваните резултати от обучението по български език и литература са свързани с уменията на ученика:

 

Български език

·         Да си служи с основните езикови единици – звук, буква, дума, изречение, текст

·         Да разпознава частите на речта – съществително, прилагателно, глагол;

·         Да разпознава различните видове изречения

·         Да използва различни словоредни варианти

·         Да изговаря и пише правилно беззвучните съгласни в края на думата и пред звучна съгласна

·         Правилно да изговаря и пише глаголите в множествено число, в зависимост от това дали в единствено число завършват на -а, -я или – м

 

Литература (четене)

·         Да разграничава:

  • художествен и нехудожествен текст,
  • Проза и  стихове,
  • Диалог и монолог

·        Да познава съдържанието на най-значимите творби на българската литература за деца, включени  в  учебника за втори клас

·         Да изразява отношението си към случката и героите в изучаваното литературно произведение.

·         Да отговаря на въпроси във връзка с изучаваното литературно произведение

·         Да изказва мнението си и да може да поставя въпроси по изучаваното литературно произведение

·         Да осмисля художествен текст при прочит на достъпни за възрастта му произведения.