ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1

Програма по български език и литература за първи клас

1. Учебници и учебни помагала.

Обучението по български език и литература в първи  клас е организирано върху:

-Буквар,върху основата на който се осъществява обучението по четене през подготвителния и основния етап на ограмотяване.

-Читанка,която предпоставя литературното обучение на учениците,след периода на ограмотяване в неговите две основни направления-методическа раборта за възприемане и осмисляне на художествен текст и методическа работа по извънкласно четене.

-Тетрадка №1,която е в помощ на обучението по писане през подготвителния етап в периода на ограмотяване

-Тетрадка №2,с опора на която се усвоява писането на ръкописните букви през основния етап на ограмотяване.

-Тетрадка №3,чрез която се осъщесвява езиково обучение

-Учебно помагало с езикови задачи,които със своя занимателен характер стимулират интереса на първокласника към четенето и писането.

 

2. Разпределение на учебното съдържание.
 

Обучението по български език и литература в първи клас се реализира чрез два основни периода:

- Период на ограмотяване,включва два етапа

          - подготвителен

          - основен

През този период работата е съсредоточена в изучаване на звуковете и техните букви. Работи се с Буквара.

- Период на литературно и езиково обучение.Езиковото обучение се разгръща в Тетрадка №3. Литературното обучение се осъществява с опора Читанката.

 

3. Цели на обучението и очаквани резултати.

Водещите цели в обучението по начална грамотност са:

-да се създава и поддържа у първокласниците интерес към четенето и писането като средство за общуване,п0знание,художествено въздействие и организиране на съвместна дейност;

-да се формират графични умения,осигуряващи съхраняването на графичната правилност при по-бърз темп на писане;

-да се усъвършенства четивната техника до степен,достатъчна за удовлетворяване на възникнала потребност от четене на кратки текстове

-да се овладяват практически дейности с художествен текст и да се създават мотиви и нагласи за самостоятелно четене на литературни произведения;

-да се изграждат начални умения за участие в писмено общуване

 

4. Метод на ограмотяване

Учебната програма регламентира използването на звуковия аналитико-синтетичен метод.Основната харектеристика на този метод е,че поставя акцента върху усвояване на звуковата страна на езика.Другата характеристика на метода е,че основната четивна единица е сричката.Посричковото четене се овладява чрез „позиционно четене”,в основата на което е ,”четенето с ориентация към гласния звук”

Аналитико-синтетичната процедура предполага и другата характеристика на метода-четенето и писането се овладяват в единство.Веднага след запознаване с печатната буква на звука първокласниците се учат да пишат и ръкописната буква.